Godło Polski

Cytaty Janusza Korczaka:

Publiczne Przedszkole nr 138 - Warszawa

Publiczne Przedszkole nr 138

ul.Karwińska 17

02-639 Warszawa

www.p138.przedszkola.net.pl

przedszkole138@gmail.com

tel: (22) 844-42-25

Opłaty

 

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu


w roku szkolnym 2016/17:


• za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (od godz.13.00)

 1,00 zł za  godzinę pobytu dziecka (w rozliczeniu minutowym),

 

• za żywienie:  8,50 zł za trzy posiłki  x  liczba dni roboczych w miesiącu,

                          6,80 zł za dwa posiłki  x  liczba dni roboczych w miesiącu,

 

• za Radę Rodziców - wg deklaracji

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  1. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o refundację opłat za żywienie z Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego miejscu zamieszkania). Po informacje w tej sprawie prosimy zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie lub ulgę w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

 

Kryteria dotyczące

niepobierania lub obniżenia opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu

ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w roku  2016

 

( na podstawie  uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2166/2014  z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy)

 

-        Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

 

1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy,

wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego działającej na

terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

 

2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75%

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w

ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.

Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.2)), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem";

 

3) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w

art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

 W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza

75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% należnej kwoty.

 

 -  Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko:

 

1) którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru

żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez

Prezydenta m.st. Warszawy lub do przedszkola publicznego lub niepublicznego

prowadzonego na terenie m.st. Warszawy, publicznego lub niepublicznego punktu

przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie

m.st. Warszawy;

 

2) znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad

przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form

wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi do lat 3

wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez to dziecko wynosi

 75% należnej kwoty.

 

 W przypadku zbiegu uprawnień  przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodzica (opiekuna prawnego)

 

/Minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę w roku 2016 wynosi :
 1850,00 zł.  
(Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.  (Dz.U. z  2015r., poz. 1385) 

 

  
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.